* ریاضی عشق
مرد باهوش + زن باهوش = دوستی

مرد باهوش + زن کم هوش =عشق

مرد کم هوش + زن باهوش =ازدواج

مرد کم هوش + زن کم هوش = حاملگی

************
* ریاضی کار

مدیر باهوش + کارمند باهوش = سود

مدیر باهوش + کارمند کم هوش = تولید بالا

مدیرکم هوش + کارمند باهوش = ترفیع

مدیرکم هوش + کارمندکم هوش =اضافه کاری

*************
* ریاضی در خرید

مردها برای چیزی که ارزش 1$ دارد بهای 2 $ را میدهند

زنها برای خرید چیزی که ارزش دو دلار دارد و لازم هم ندارند بهای 1 $ را میدهند

***************

* آمارو معادلات اصلی

زن تا وقتی نگران آینده هستند تا شوهرپیدا کنند

مردها تا زن نگیرند به آینده فکر نمی کنند

مرد موفق مردی است که بتواند بیش از خرج کردن همسرش پول بدست آورد

یک زن موفق کسی است که بتواند چنین مردی را پیدا کند

**************
* خوشحالی

برای اینکه با یک مرد خوشحال باشید کافی است او را درک کنید و کمی دوست داشته باشید

برای اینکه با یک زن خوشبخت باشید باید او را خیلی دوست داشته باشید و درک کردن او خیلی مهم نیست

***************

* عمرطولانی

مردان متاهل زیاد تر از مجردها زندگی می کنند اما بیشتر آرزوی مرگ دارند

************

* قابلیت تغییرپذیری

یک زن با یک مرد ازدواج می کند به انید اینکه او تغییر پذیر است اما او تغییر نمیکند

یک مرد با یک زن ازدواج میکند به امید آنکه او تغییر نمیکند اما او تغییر می کند

*************

* تکنیک بحث کردن

زنان آخرین حرف را در هر جر و بحث می زنند

هر چیزی که مرد بگه آغاز یک جر و بحث تازه است

********